Thiết kế website và phần mềm Cầm Cố Chứng Khoán - BETA

Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA
Địa chỉ:
Lĩnh vực hoạt động: Môi giới chứng khoán

» Lưu ký Chứng khoán
 »Tư Vấn Đầu Tư Chứng khoán
 » Tự doanh Chứng khoán
 » Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
 » Bảo lãnh phát hành Chứng khoán
 » Xác định Giá trị Doanh nghiệp

Dự án thực hiện:

» Website:  www.bsi.com.vn
» Phần mềm quản lý rủi ro chứng khoán

Phần mềm hỗ trợ các công ty chứng khoán các quy trình nhằm kiểm soát rủi ro của các khoản cầm cố chứng khoán, hợp tác đầu tư, đầu tư. Kết nối trực tiếp với Core chứng khoán, kiểm tra các số liệu chênh lệch và cảnh báo khi có những sai phạm của nhân viên gây ra đối với hệ thống hoặc khi các khoản cầm cố, đầu tư đã giảm vượt ngưỡng cân bằn. Bên cạnh đó phần mềm còn hỗ trợ việc giám sát các dòng tiền hiện tại của công ty bao gồm các khoản đầu tư, khả năng thanh khoản, nợ xấu,…

QUY TRÌNH CẦM CỐ

Quy trình cấm cố chứng khoán - Chứng khoán BETA

Xây dựng và phát triển: DPS

Các khách hàng khác